www.digiskola.sk/

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - Digiškola 

V rámci tohto projektu dostala naša MŠ interaktívnu tabuľu, notebook, tlačiareň.

Pani učiteľka Mgr. A. Somogyiová vypracovala aj školský projekt s metodickým materiálom 

   zúčastňuje  sa vzdelávania v MPC Prešov Interaktívna tabuľa vo výchovno vzdelávacej činnosti materskej školy /február-jún 2015/.

 

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva. Nositeľom projektu je MŠVVŠ SR, partnerom projektu bude Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bude zodpovedné za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. Projekt je financovaný v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.