Vitajte na našej stránke

Zápis do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou na školský rok 2017/2018

 

Odbor školstva MsÚ Moldava nad Bodvou oznamuje, že zápis detí                do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou pre  nasledujúci školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch:

 

02.05.2017 – utorok  až    05.05.2017 – piatok

vždy od 10,00 do 16,00 hod.

v budove materskej školy:

  na Severnej ulici 19

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (§ 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z.).

Vyplnené žiadosti o prijatie do MŠ na nasledujúci školský rok sa podávajú na každom pracovisku materskej školy do 14 dní od zápisu.

Formulár žiadosti 

- je k dispozícii v  každej materskej škole a k stiahnutiu  na www.moldava.sk .

 

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

a)     ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky;

b)     ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

c)      ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

 

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..

Riaditeľka materskej školy pri prijímaní detí postupuje podľa materiálu Ministerstva školstva „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole“, ktorý bol schválený pod č. 2016-8139/442:1-10A0. Uvedený materiál je zverejnený na: https://www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf

  

 

 

 

Moldava nad Bodvou, 17.03.2017                                                        

Mgr. Taťjana Volková, v.r.

                                                                                                Vedúca odboru školstva

 

 

 

SUPER TANEČNÁ ZÁBAVA

Dovoľte nám pozvať vás na Super tanečnú zábavu rodičov a priateľov materskej školy.

Dňa 17.02.2017 /piatok/ 

Hrá skupina Torpédo.

Tešíme sa na vás.

                             

OZNAM 
Oznamujeme vám, že zátvor materskej školy počas 
zimných prázdnin bude v čase od 23.12.2016 do 6.01.2017.
Nástup je 09.01.2017.
     
 
 
 

 

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bude prevádzka MŠ, Severná 19, Moldava nad Bodvou v dňoch 15.12-19.12.2016 z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí prerušená. Obnovená prevádzka bude v utorok 20.12.2016.

Mikuláš sa aj tento rok prišiel presvedčiť do našej materskej školy, aké sú tam šikovné deti.A aby mohol Mikuláš deti odmeniť balíčkami, pochválili sa mu všetkým, čo si pre neho pripravili.

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu /SVOMEP /vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, každoročne 4. novembra. Práve 4.novembra 1829 priekopníčka a iniciátorka výchovy detí predškolského veku grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu. Tento sviatok sa stáva tradíciou aj materskej školy Veselá zebra na Severnej ulici. Aktivitou ,ktorou deti prezentovali Deň materských škôl bola tvorivá dielňa, kde spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami, kamarátmi a pani učiteľkami zhotovili z prírodnín svojho triedneho šarkana.V altánku na školskom dvore vystavili triedy svojich šarkanov a všetci spoločne zaželali materskej škole všetko najlepšie.

Vážení rodičia, oznamujeme vám,že narodeninové a meninové oslavy detí zorganizujú pani učiteľky v triedach vhodnými metódami, formami (hry, pesničky, kresba..).Z morálneho a etického hľadiska vás prosíme,aby ste nenosili sladkosti, torty ani ovocie.Ďakujeme za pochopenie.

Čo Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ:

Dieťa potrebuje predovšetkým vašu podporu, pozitívny prístup, aby sa do materskej školy tešilo. Stretne sa tu s novými kamarátmi, s pani učiteľkami, ktoré sa na každé nové dieťa tešia a pomôžu mu zvládnuť počiatočnú neistotu.

 Do MŠ si dieťa prinesie:

•fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

•potvrdenie od lekára

• paplón, vankúš,  posteľnú bielizeň ,pyžamo

• prezúvky /(klasické – pevné, zdravotné ,nie vsuvky/

• toaletný papier 4 kusy

• hygienické vreckovky 2 balíčky po 10 kusov

• papierové servítky 2 balíčky

• malý uterák s uškom

• náplň tekuté mydlo 1liter

• vešiak do skrinky

• hrebeň  /so šnúrkou na zavesenie /

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci :-)
 

 

zápis.png (323 kB)

žiadosť na stiahnutie Žiadosť_o_prijatie_dieťaťa.doc (189440)

Vzhľadom na novelu školského zákona, týkajúcu sa § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla a zároveň na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, aby bola zabezpečená nadväznosť zápisov do základnej školy a následne do materskej školy a aby bolo možné pri prijímaní detí zabezpečiť voľné kapacity pre deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky oznamujeme, že prijímanie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 30.apríla 2016 do 31.mája 2016. Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ budú vydané najneskôr do 30.06.2016. Dieťa do MŠ je možné prijať na akúkoľvek dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca. Ak v žiadosti nebude uvedená doba, dieťa sa do MŠ prijíma na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz. Podmienky a kritéria prijímania detí určuje riaditeľ MŠ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste (na internetovej stránke, v novinách…). Vo vzťahu k materským školám pri prijímaní detí neplatia školské obvody (ako ich poznáme pri základných školách) a prijatie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Riaditeľ materskej školy nesmie ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. trvalý pobyt, zamestnanosť rodičov/zákonných zástupcov. V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa do MŠ prijímajú deti spravidla od 3. rokov do 6 rokov veku.1.11. Podmienky prijímania Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. V prvom rade riaditeľ akceptuje podmienky prijímania detí stanovené zákonom č. 245/2008 Z. z.; môžeme ich nazvať aj „zákonné podmienky“: - prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, - deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, - deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Okrem týchto, zákonom stanovených podmienok, riaditeľ určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. ostatné podmienky prijímania detí. Robí tak po ich prerokovaní v pedagogickej rade školy. Ostatné podmienky zverejňuje riaditeľ na viditeľnom mieste a má ich samozrejme zakomponované aj v školskom poriadku materskej školy. Prijímanie dieťaťa nemožno explicitne viazať na trvalý pobyt v danej obci/meste, mestskej časti, v ktorej sa nachádza predmetná materská škola. Kompetencia určiť ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy je platnými právnymi predpismi ustanovená len pre riaditeľa materskej školy a nie pre zriaďovateľa.

 
Koniec četovej konverzácie
 

 

 

Výsledky_volieb_zástupcov_do_Rady_školy_za_rodičov_žiakov.docx (12469)

Výsledky volieb do Rady školy 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za rodičov detí

 

Voľby prebehli 7. 4.2016 o 16, 00 hod.

 

Volieb sa zúčastnilo 31 rodičov

Počet vydaných volebných lístkov  : 31

Počet odovzdaných volebných lístkov : 30

Počet platných volebných lístkov : 30

Počet neplatných volebných lístkov : 0

 

Získané hlasy:

1.  Mgr. Beáta DUBINSKÁ – 14 hlasov

2.  Anna LAGOSZOVÁ – 13 hlasov

3.  Nadežda NAĎOVÁ – 3 hlasy

4.  Zuzana SZELESOVÁ – 1 hlas

5.  Mária SZABÓOVÁ – 13 hlasov

6.  Peter ŠALÁTA – 8 hlasov

7.  Ing. Štefan VÁVRA – 12 hlasov

8.  Zuzana WEISER – 3 hlasy

9.  Iveta KLAJBEROVÁ – 15 hlasov

10. Miroslav SOTÁKOVÁ – 2 hlasy

11. Helena URBANSKÁ – 2 hlasy

 

 

Za členov Rady školy zastupujúcich rodičov boli  zvolení:

 

1. Iveta KLAJBEROVÁ

2. Mgr. Beáta DUBINSKÁ

3. Mária SZABÓOVÁ ( zvolená žrebovaním z 2 kandidátov s rovnakým počtom hlasom)

 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za pedagogických zamestnancov školy:

 

1 . Judita SUSNYÁKOVÁ

2.  Viera ŠTARKOVÁ

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za nepedagogických zamestnancov školy:

 

1. Eva KUKURICÁSOVÁ

 

Blahoželáme novozvoleným členom Rady školy.

 

OZNAM

Riaditeľ MŠ oznamuje ,že voľba zástupcov rodičov do Rady školy bola neplatná.Nezúčastnila sa nadpolovičná väčšina rodičov.V zmysle platných predpisov a zákonov je potrebné voľbu zopakovať v druhom kole , ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2016 o 16.00 v priestoroch Vláčikovej triedy.

Návrh kandidátov na člena do Rady školy pri MŠ Severná 19 v Moldave nad Bodvou

 

1. Mgr. Beáta Dubinská

2. Anna Lagoszová

3. Nadežda Naďová

4. Zuzana Szelesová

5. Mária Szabóová

6. Peter Šaláta

7. Ing. Štefan Vávra

8. Zuzana Weiser

9. Iveta Klajberová

10. Miroslava Sotáková

11. Helena Urbanská

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane

2-_škôlka.pdf (314659)

 

Návrh kandidáta do rady školy

navrh kandidáta.docx (13267)

Vážení rodičia!

 

Na základe výzvy mesta Moldava nad Bodvou a v zmysle platných predpisov a zákonov je potrebné zvoliť do 8.4.2016 troch zástupcov rodičov do Rady školy pri Materskej škole Severná 19 v Moldave nad Bodvou. Každý zákonný zástupca dieťaťa má právo voliť a byť zvolený do Rady školy. ( 1 hlas bez ohľadu na počet detí).

 

Voľby sa uskutočnia dňa 6.4.2016 ( streda) v čase o16.00hod. v priestoroch prvého pavilónu na prízemí.

Voľba do Rady školy sa uskutoční nasledovne:

 

Do  5.4.2016 do 12.00 hod. je potrebné doručiť riaditeľstvu MŠ návrh na kandidatúru a súhlas kandidáta s kandidatúrou do Rady školy. / formulár sa nachádza na webovej stránke MŠ a na nástenkách v šatniach detí, u riaditeľky MŠ.

 

5.4.2013o 13.00 hod zverejní mandátová komisia mená kandidátov do Rady školy.

/ mená kandidátov budú zverejnené na webovej stránke školy a na nástenkách v šatniach./

 

6.4.2016 (  v stredu ) sa uskutočnia voľby do Rady školy za rodičov v priestoroch prvého pavilónu  na prízemí.

 

Voľby prebehnú v priamych voľbách tajným hlasovaním v priestoroch prvého pavilónu na prízemí  v stanovenom čase vhodením hlasovacieho lístka do urny a podpisom voliča do zoznamu voličov.

 

7.4.2016    zverejnenie výsledkov volieb volebnou komisiou na webovej stránke školy a na nástenke v šatniach  materskej školy.

 

 

V Moldave nad Bodvou ,dňa 30.03.2016

 

 

Volebná komisia:  Mária Szabóová 

                            Mgr. Andrea Szamecová

                            Sylvia Zakarová     

   Mandátová komisia: Anna Urbanová

                                         Viera Štarková

                                           Ing. Attila Zajdek                                                   

 

Riaditelka MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ prerušuje dochádzku a výchovno-vzdelávací proces od 08.03.2016 na 5 kalendárnych dní. Nástup do MŠ je  14.03.2016

oznamy

Deň materských škôl

04.11.2015 17:00
Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku sa aj naša materská škola zapojila dnes dopoludnia do plnenia aktivít v amfiteátri nášho mesta.  

Čarovný les v ZŠ Severná

27.10.2015 16:09
 V rámci Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnili dňa 23. októbra naši predškoláci v ZŠ Severná. Veselými a zábavnými hrami pod názvom „Čarovný les“ich čakali v telocvični zaujímavé aktivity. Športovalo sa, tancovalo sa, spievalo sa, hralo sa a zabávalo. Pre...

Lienka Lenka u nás

23.10.2015 07:20
Dňa 22.10.2015 boli u nás na návšteve deti z II.ZŠ Severná 21, ktoré nám zahrali rozprávku o Lienke Lenke. Pozvali naše deti aj s rodičmi na IV. Európsky týždeň rodiny a školy , ktorý sa uskutoční dnes 23.10.2015 v priestoroch ZŠ Severná.Ďakujeme za pekný zážitok.

Deň starých rodičov

13.10.2015 13:28
V mene detičiek, celého kolektívu materskej školy Veselá zebra Vám, milí starí rodičia prajeme veľa zdravíčka, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.

Aktivizujúce metódy vo výchove evalvácia

24.09.2015 12:29
Naša MŠ  bola  ako jediná v Moldave n/B zapojená do pilotnej fázy projektu AMV.Dnes dopoludnania v Lietadielkovej triede si pozrela edukačné aktivity  pani Mgr. Mária Tóthová , ktorá v spolupráci s Mgr. A. Somogyiovou a Mgr. A. Szamecovou vyhodnocovala stav kvality, efektívnosti...

ETM

22.09.2015 13:21
Deň bez áut smile – emPri CVČ predškoláci strávili dopoludnie pri zaujímavých aktivitách: -kreslili na asfalt dopravné prostriedky, súťažili,vypočuli si prednášku o bezpečnosti na cestách a odvážne sa spúšťali v hrade. Deti sa cítili príjemne.V piatok jednou z aktivít bola aj maľba zebry pri...

Celoškolské rodičovské združenie

16.09.2015 13:36
Dňa 17.09. /štvrtok/ sa o 16.00h uskutoční celoškolské rodičovské združenie vo Vláčikovej triede.

Deň otvorených dverí v CVČ

16.09.2015 13:35
14.9.predškoláci spolu so svojimi pani učiteľkami boli v Cvrčku, teta Marika, Katka a ujo Martin nám predstavili hudobný a pohybový krúžok,deti boli zvedavé a aktívne,do krúžkov je ešte možnosť sa prihlásiť

Týždeň mobility

16.09.2015 13:33
V rámci Týždňa mobility sme sa zúčastnili s predškolákmi na akcii Beh pre každého,beh pre všetkých.

Fazuľový festival

14.09.2015 13:28
V sobotu 12.9. sa naše desaťčlenné družstvo zúčastnilo amatérskej súťaže vo varení.Bola to naša premiéra. V celkovom hodnotení sme obsadili pekné 4 miesto . Fazuľový festival organizovalo MsKS v Moldave n /B.

Aktivizujúce metódy vo výchove

14.09.2015 13:03
Naša MŠ sa zapojila do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý trval 30 mesiacov.  Dňa 10.9.2015 v Košiciach boli na záverečnej skúške pedagógovia J. Susnyáková, Mgr. A. Szamecová, Mgr. A. Somogyiová. Prezentovali  svoju záverečnú prácu pred trojčlennou komisiou ,záverečný pohovor...

Čo potrebuje dieťa do MŠ

26.08.2015 10:38
O POTREBUJE  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY   Doklady:   hneď prvý deň nástupu    Potvrdenie od lekára( nie staršie ako 3 dni) Fotokópiu karty poistenca dieťaťa Splnomocnenie o preberaní dieťaťa ( stiahnuť  tlačivo...

Návšteva u prvákov

24.06.2015 17:12
S predškolákmi sme boli na návšteve u prvákov v ZŠ na Severnej ulici. Mali sme možnosť sledovať program ,v ktorom nám prváci odprezentovali svoje nové vedomosti o číslach,písmenách abecedy,zacvičili veselú hudobnú rozcvičku a obdarovali predškolákov klobúkmi,ktoré vytvorili. Stretli sme sa s...

Divadlo Theátrum z Rožňavy

10.06.2015 21:17
Rozprávku ako psíček s mačičkou piekli tortu dnes dopoludnia predstavili hravou, interaktívnou formou herci z divadla Theátrum z Rožňavy.Tešíme sa na ďalšie predstavenie v novom školskom roku.

Broskyňové kráľovstvo

04.06.2015 13:29
Deti navštevujúce ZUŠ zahrali aj našim predškolákom divadelné predstavenie Broskyňové kráľovstvo.Ďakujeme za pekný kultúrny zážitok.

Predplavecká príprava

02.06.2015 16:12
  Pod odborným vedením plaveckého inštruktora v ZŠ Buzica a pedagogickým dozorom učiteliek materskej školy absolvujú naši predškoláci  tento týždeň predplaveckú prípravu.Cieľom predplaveckej prípravy je oboznámiť deti s vodou, odstrániť strach z nej, osvojiť si elementárne...

Krásny MDD

31.05.2015 16:52
Zajtra je veľký sviatok detí. Zaspievame o slniečku, o lete, aby bolo dobre deťom na svete.

Deň mlieka

26.05.2015 18:45
V rámci Svetového dňa mlieka sa dňa 25.mája 2015 štvorčlenné družstvo našej MŠ zúčastnilo osláv Dňa mlieka v II. MŠ Stonôžka. Aby deti pomohli kozičke, ktorú líška vyhnala z domčeka, súťažné družstvá z jednotlivých materských škôl  plnili vedomostné a zábavné úlohy....

Deň matiek

07.05.2015 09:25
Druhá májová nedeľa je už onedlho tu a v tento krásny deň je Deň matiek, kedy majú sviatok všetky mamičky.  Je to výnimočný čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj naše deti vyjadria svoju lásku spevom,...

Lesníci a predškoláci

23.04.2015 17:12
Dnes dopoludnia na našom školskom dvore  lesníci z Košíc pripravili pre našich predškolákov environmentálne aktivity. Deti s nadšením plnili dané úlohy na jednotlivých stanovištiach. Boli odmenené vymaľovankou a pexesom. Môžu spoznávať obyvateľov lesa práve prostredníctvom obrázkov pexesa. Les...
Záznamy: 1 - 20 zo 94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

oznamy

Deň materských škôl

04.11.2015 17:00
Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku sa aj naša materská škola zapojila dnes dopoludnia do plnenia aktivít v amfiteátri nášho mesta.  

Čarovný les v ZŠ Severná

27.10.2015 16:09
 V rámci Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnili dňa 23. októbra naši predškoláci v ZŠ Severná. Veselými a zábavnými hrami pod názvom „Čarovný les“ich čakali v telocvični zaujímavé aktivity. Športovalo sa, tancovalo sa, spievalo sa, hralo sa a zabávalo. Pre...

Lienka Lenka u nás

23.10.2015 07:20
Dňa 22.10.2015 boli u nás na návšteve deti z II.ZŠ Severná 21, ktoré nám zahrali rozprávku o Lienke Lenke. Pozvali naše deti aj s rodičmi na IV. Európsky týždeň rodiny a školy , ktorý sa uskutoční dnes 23.10.2015 v priestoroch ZŠ Severná.Ďakujeme za pekný zážitok.

Deň starých rodičov

13.10.2015 13:28
V mene detičiek, celého kolektívu materskej školy Veselá zebra Vám, milí starí rodičia prajeme veľa zdravíčka, lásky a pohody v kruhu svojich najbližších.

Aktivizujúce metódy vo výchove evalvácia

24.09.2015 12:29
Naša MŠ  bola  ako jediná v Moldave n/B zapojená do pilotnej fázy projektu AMV.Dnes dopoludnania v Lietadielkovej triede si pozrela edukačné aktivity  pani Mgr. Mária Tóthová , ktorá v spolupráci s Mgr. A. Somogyiovou a Mgr. A. Szamecovou vyhodnocovala stav kvality, efektívnosti...

ETM

22.09.2015 13:21
Deň bez áut smile – emPri CVČ predškoláci strávili dopoludnie pri zaujímavých aktivitách: -kreslili na asfalt dopravné prostriedky, súťažili,vypočuli si prednášku o bezpečnosti na cestách a odvážne sa spúšťali v hrade. Deti sa cítili príjemne.V piatok jednou z aktivít bola aj maľba zebry pri...

Celoškolské rodičovské združenie

16.09.2015 13:36
Dňa 17.09. /štvrtok/ sa o 16.00h uskutoční celoškolské rodičovské združenie vo Vláčikovej triede.

Deň otvorených dverí v CVČ

16.09.2015 13:35
14.9.predškoláci spolu so svojimi pani učiteľkami boli v Cvrčku, teta Marika, Katka a ujo Martin nám predstavili hudobný a pohybový krúžok,deti boli zvedavé a aktívne,do krúžkov je ešte možnosť sa prihlásiť

Týždeň mobility

16.09.2015 13:33
V rámci Týždňa mobility sme sa zúčastnili s predškolákmi na akcii Beh pre každého,beh pre všetkých.

Fazuľový festival

14.09.2015 13:28
V sobotu 12.9. sa naše desaťčlenné družstvo zúčastnilo amatérskej súťaže vo varení.Bola to naša premiéra. V celkovom hodnotení sme obsadili pekné 4 miesto . Fazuľový festival organizovalo MsKS v Moldave n /B.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

                          

Meniny na web
Google