Ihrisko Severisko

17.03.2015 06:53

Riaditeľka MŠ na Ulici severnej 19 v Moldave n/B dáva na vedomie rodičom nasledujúce nariadenie:Ihrisko Severisko je sprístupnené rodičom MŠ každý deň do 16.00h. Počas pobytu na ihrisku v čase otvorenia a po ňom berie zodpovednosť za poškodenie majetku MŠ, oplotenia, prípadných úrazov zákonný zástupca dieťaťa. Z toho vyplýva aj povinnosť oznamovať vedeniu MŠ prípadný vandalizmus, nevhodné správanie sa na ihrisku, znečisťovanie prostredia. Zakazuje sa násilné otváranie uzamknutých častí priestorov, vstupnej brány!

Pohyb cudzích osôb /okrem rodičov a detí MŠ na Ulici severnej 19, fyzických a právnických osôb, ktoré majú platnú zmluvu o prenájme priestorov / je zakázaný!