"Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si zapamätám, nechaj ma konať a ja pochopím."


" V krásnom meste na sídlisku, tam kde slnko svieti celý deň, stojí škôlka utešená, smiech a džavot počuť len.

... na koho to slnko svieti?

Na naše detičky -  z Vláčikovej, Lodičkovej, Autíčkovej, Lietadielkovej i Kolobežkovej triedy.

                  "Slnko detstva musí mať takú silu, aby vydržala po celý život."

 Charakteristika Materskej školy Veselá zebra 

Materská škola sa nachádza na Ulici severnej 19 v Moldave nad Bodvou. Je najmodernejšou, typizovanou a najväčšou materskou školou v okrese Košice - okolie. Vznikla v roku 1982. V materskej škole sa nachádza päť tried, každá trieda má šatňu, sociálne zariadenia, herňu, spálňu, jedáleň a výdajňu jedál. V hospodárskej budove sa nachádza kancelária riaditeľky,  a na prízemí moderne zariadená kuchyňa.

MŠ poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 2-6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.V školskom roku 2017/2018 materskú školu navštevuje 105 detí. O deti sa stará 10 kvalifikovaných pedagógov a 7 pracovníčok personálu. Pri svojej práci využívame moderné metódy a formy práce s deťmi, kladie sa dôraz na dieťa a jeho osobnosť bez rozdielu národností.

Deťom ponúkame možnosť oboznamovať sa s cudzím jazykom-anglickým na základe licencie hravou formou dvakrát týždenne.Novinkou je, že oboznamovanie sa s cudzím jazykom je aj pre deti mladšej vekovej kategórie od 3 rokov.Lekcie sú prispôsobené primerane veku dieťaťa.Deťom sa venujú naši pedagógovia ,ktorí majú certifikát z odbornej skúšky anglického jazyka.V I. pavilóne p. riaditeľka Tothová, p.Urbanová, v II .pavilóne p. Susnyákova a p. Zakarová.

Zameranie MŠ je na dopravnú výchovu.

Rozdelenie tried: I.pavilón prízemie

    1.TRIEDA VLÁČIKOVÁ  

         

      

            Eva Tothová riaditeľ MŠ

      

 

      2. TRIEDA LODIČKOVÁ  

 

I.pavilón poschodie

 

    

      

         Anna Urbanová       

         Gabriela Garčárová  

 

      3. TRIEDA AUTÍČKOVÁ  

II.pavilón poschodie

      

           

        Judita Susnyáková 

         Sylvia Zakarová  

 

 

  4. TRIEDA LIETADIELKOVÁ   

II.pavilón prízemie

                                 

      

 

  Mgr. Adriana Somogyiová     

   Mgr. Andrea Szamecová      

 

5.TRIEDA KOLOBEŽKOVÁ

Hospodárska budova

 

Mgr. Nikola Štarmachová 
Adriana Drága                  
„Ak sa narodí dieťa, prežívame nielen hrdosť, ale aj teplý radostný cit k tejto drobnej bytosti. Odpovedajme preto dieťaťu na lásku láskou, milým slovom a vrúcnym objatím.“
Predškolské roky sú iba pôdou pre rastlinu, ktorá sa bude v budúcnosti buď primerane rozvíjať alebo uschne, pretože ju nikto dlho nepolieval. Kvet, ktorý sa premení na dobré alebo na zlé plody. Veľa bude závisieť nielen od náhody, ale aj od nášho vedomého vplyvu, od vôle a vytrvalosti, od úrovne sebauvedomenia a aktivity dieťaťa, aby bolo úspešné.