Prijímanie detí do materskej školy

21.01.2013 19:49

 

 

 

Prijímanie detí do materskej školy

(informácia pre zákonných zástupcov)

 

Základné informácie

Na predprimárne vzdelávanie do materských škôl sa deti prijímajú podľa ustanovení §28 a §59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z., na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Do materských škôl sa prijímajú:

 • spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov
 • deti ktoré dovŕšili šiesty rok veku, ale bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
 • deti, ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky (do dovŕšenia 8. roku veku)
 • deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • výnimočne deti od dvoch rokov veku

 

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou

Mesto Moldava nad Bodvou je zriaďovateľom 5 materských škôl bez právnej subjektivity:

 • Materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
 • Materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou
 • Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ul. Československej armády 22, Moldava nad Bodvou
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, časť Budulov 116, Moldava nad Bodvou

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťaod všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla.
Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Žiadosť môže podať zákonný zástupca na tlačive materskej školy so všetkými náležitosťami alebo ako písanú žiadosť  a priložiť k nej potrebné potvrdenia.

Povinnosťou riaditeľa materskej školy je každú žiadosť zákonného zástupcu zaevidovať a odpovedať na ňu formou rozhodnutia.

 

Prijímanie detí do materskej školy

Dieťa je do materskej školy prijaté na základe rozhodnutia o prijatí do materskej školy. Rozhodnutie vydá riaditeľ materskej školy na celé predškolské obdobie, teda až do ukončenia predprimárneho vzdelania (t.j. do času, kým dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole).

Na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa:

 • môže riaditeľ MŠ predčasne ukončiť predprimárne vzdelanie  z dôvodov, ktoré sú uvedené v žiadosti.
 • môže riaditeľ prerušiť dochádzku dieťaťa do MŠ a to zo zdravotných dôvodov, zlej adaptácie a i. Ak zákonný zástupca požiada o prerušenie dochádzky zo zdravotných dôvodov, k žiadosti prikladá potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Kompetencia riaditeľa je aj vydať rozhodnutie o neprijatí dieťaťa, napr. z kapacitných dôvodov a informovať zákonného zástupcu o voľných miestach v iných materských školách. Ak zákonný zástupca trvá na tom, aby napriek nepriatiu dieťaťa bola žiadosť vedená  v evidencii žiadateľov, riaditeľ materskej školy mu vyhovie a  predloží zriaďovateľovi tento zoznam, aby sa stav analyzoval a boli prijaté prípadné opatrenia pre budúci školský rok.

 

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Školský zákona a vyhláška o materskej škole umožňuje, ale nezakladá povinnosť riaditeľovi školy prijať takéto dieťa. Riaditeľ materskej školy pred rozhodnutím musí zvážiť a odsúhlasiť u zriaďovateľa, či na prijatie takého dieťaťa má vytvorené vhodné personálne, priestorové a materiálne podmienky alebo či bude možné takéto podmienky dodatočne vytvoriť. Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s §28 ods. (13) môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

Dieťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku môže byť prijaté len na základe písomného rozhodnutia riaditeľa základnej školy, ktoré predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla kalendárneho roka, aby mohol riaditeľ materskej školy „rezervovať“ tomuto dieťaťu miesto v materskej škole.

Deti od dvoch rokov veku sa prijímajú, ak sú na to vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí o jedno dieťa - §28 ods.(12) školského zákona

V prípade ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky, môže ich prijať len ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili 5.-ty rok veku a detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí od troch rokov veku.

Deti sa do materskej školy prijímajú priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.

Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie detí na predprimárne vzdelanie pre nasledujúci školský rok a zverejní podmienky na prijatie detí na verejne prístupnom viditeľnom mieste, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa spravidla od 15. februára do 15. marca kalendárneho roka.

Priebežne sa do materskej školy prijímajú deti vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodiny, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Adaptačný pobyt nesmie byť dlhší ako 3 mesiace.

Vypracovalo Oddelenie školstva pri MsÚ. V Moldave nad Bodvou, november 2012.