Učiteľstvo je poslanie a služba, rodičia a ich deti sú naši zákazníci, okrem rodičovskej výchovy je to najdôležitejšia činnosť pri príprave dieťaťa pre život.

20.09.2012 15:11

 Vzájomný  vzťah  nás  a  dieťaťa,   dieťaťa  a nás  je   postavený  na  vzájomnej úcte    a pochopení, vzájomnej ústretovosti a podpore ich úloh v živote a spoločnosti.

 Plníme  svoje   profesionálne   povinnosti   voči   všetkým   deťom   rovnocenne   bez    zvýhodňovania    jedných   na   úkor   druhých,   prihliadame  pritom  na  špecifické  výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých detí, vyžadujúce si individuálny prístup.

    Správame sa   k   dieťaťu   korektne,   s   pochopením  a   trpezlivosťou.   Nikdy    sa    neznížime    k hrubému a nemravnému konaniu.

 Rešpektujeme dieťa ako rovnocenného partnera so všetkými  právami a povinnosťami a    právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa.

   Dohliadame   na   zdravý   vývoj   dieťaťa,   v prípade  jeho    ohrozenia bezodkladne na to upozorníme zákonných  zástupcov dieťaťa,   prípadne  príslušné    orgány a inštitúcie.

 Nenapomáhame alebo sa nezúčastňujeme na porušovaní  cti   a   dôstojnosti   dieťaťa.   Sme povinné oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého  alebo krutého   zaobchádzania a týrania dieťaťa.

   Zrozumiteľne   a veku   primerane   v   súlade  s  platnými   základnými     pedagogickými dokumentmi dieťa vzdelávame a vychovávame.

 Priebežne  informujeme  zákonných    zástupcov    dieťaťa   o    výsledkoch  výchovno    – vzdelávacej činnosti, prípadne o problémoch.

 Nezneužívame dôveru a závislosť dieťaťa  jeho  zákonných  zástupcov akýmkoľvek    spôsobom.

                                                                                                              Vaše pani učiteľky