Rady rodičom

14.09.2011 13:00

Rady rodičom


Ak ste sa rozhodli dať Vaše dieťatko do materskej školy, dovolím si Vám ponúknuť niekoľko rád:

 • Postupne ho pripravujte na to, že pôjde do materskej školy.

 • Snažte sa, aby dieťatko zvládlo základné úkony sebaobsluhy.

 • Pojem škôlka je pre dieťa abstraktný, najlepšie urobíte, ak ho zoberiete na návštevu do škôlky, zoberte ho na deň otvorených dverí, svoju návštevu zopakujte - dieťa sa postupne zoznámi s prostredím, s učiteľkami, s prevádzkovými zamestnancami a prostredie nebude pre neho celkom neznáme ( deti sa prirodzene boja neznámeho).

 • Pred dieťaťom neprejavujte svoje obavy z toho, že ho dávate do škôlky, snažte sa s tým vyrovnať aj vnútorne, pretože dieťa dokáže vycítiť Vašu prípadnú obavu a neistotu aj vtedy, ak ju nedávate otvorene najavo.

 • Vopred si zistite všetko, čo Vás o materskej škole zaujíma, pýtajte sa aj na veci, ktoré sa Vám zdajú nepodstatné.

 • Môžete využiť možnosť adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole.

 • Môžete sa priamo zapojiť do adaptačného procesu ( po dohode s učiteľkami a riaditeľkou MŠ).

 • Nechajte dieťaťu čas na adaptáciu ( až tri mesiace), dieťa má na to právo!

 • O materskej škole hovorte pred dieťaťom pozitítívne

 

 

Ako pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii?

 • Dovoľte mu po dohode s učiteľkou priniesť si obľúbenú hračku, s ktorou sa mu prvé dni ľahšie zvládnu.
 • Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.
 • Zostaňte po celý čas pokojní.
 • Dôverujte učiteľkám v triede.
 • Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho pocity.
 • Hovorte mu pravdu – idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.
 • Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v “škôlke” dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.
 • Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.

Prvé dni a týždne určite nebudú ľahké pre Vás, ani pre Vaše dieťatko. Je to normálny pocit z toho, že jedna etapa sa v jeho, aj vo vašom živote končí. Začína sa nová etapa – vy sa vrátite do zamestnania a dieťatko bude prvý raz niekoľko hodín bez Vás. Všetko, čo je prvý raz je niekedy zložité. Prvý raz bez mamy, bez otca, prvý raz papkať v jedálni, prvý raz spinkať v inej postieľke, prvý raz sa hrať s toľkými deťmi…
Nebojte sa urobíme všetko pre to, aby to „prvý raz” nebolo pre Vás a Vaše dieťatko až také ťažké.

Niektoré deti sa s nástupom do kolektívu vyrovnajú v priebehu prvých dní, iné sa na nové prostredie adaptujú aj za niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že dieťa prichádza do neznámeho prostredia, nevie sa orientovať v nových priestoroch, musí sa prispôsobiť novému režimu, pravidlám, nedostáva sa mu toľko pozornosti ako keď je iba s vami. To všetko je veľmi náročné a potrvá určitý čas, kým sa začne v novom prostredí cítiť bezpečne

Naše pravidlá

 

Desatoro zásad správania učiteľky

 1. Počas adaptácie pomáha dieťaťu vyrovnať sa s touto záťažovou situáciou.
 2. Neprenáša negatívne emócie do medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a v kolektíve detí.
 3. Dodržiava etiku materskej školy
 4. Dieťa a učiteľka majú rovnakú dôstojnosť, preto učiteľka pristupuje k deťom ako k rovnocennému partnerovi.
 5. Ako motiváciu využíva viac metódy výchovné (odmena, pochvala, pohladenie..) ako metódy inhibičné ( napomenutie, vylúčenie, pokarhanie), zásadne nepoužíva telesné tresty.
 6. Je pre deti vzorom v správaní a v kultúre vystupovania. Ovláda vlastné správanie spôsobom, ktorý zodpovedá jej postaveniu.
 7. Neodchádza od detí z triedy, v prípade potreby zabezpečí k deťom na nevyhnutný čas dozor inej dospelej osoby (zamestnanca MŠ).
 8. Rešpektuje individuálne osobitosti každého dieťaťa pri stravovaní a odpočinku (nenúti dieťa jesť a spať).
 9. S pedagogickým taktom podáva rodičom pravdivé informácie o dieťati, dôveru rodičov si získava partnerským prístupom.
 10. Intenzívnejšou profiláciou MŠ zvyšuje informovanosť a záujem verejnosti o živote v našom predškolskom zariadení.

 

Zásady ľudských práv prerozprávaných pre deti


Zásada 1

„Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame alebo v čo veríme. Správajte sa k nám ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.“
Do materskej školy prijímame deti bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia rodičov.

Zásada 2

„ Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne.“
Vytvárame dôstojné podmienky pre každé dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, morálne a sociálne.“

Zásada 3

„Dajte nám meno a krajinu, ktorú môžeme volať svojou.“
Vekuprimerane utvárame u detí povedomie o rodine, spoločnosti a celej krajine.

Zásada 4

„Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí, opatrujte nás a utešte nás.“
Vytvárame vhodné, bezpečné prostredie pre zdravý psychosomatický vývin každého dieťaťa.

Zásada 5

„Ak sme postihnutí telesne alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vychádzajte v ústrety našim zvláštnym potrebám.“
Pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektujeme špecifiká ich osobnosti, podporujeme a usmerňujeme ich spôsoby sebarealizácie a pozitívnym prístupom zvyšujeme ich sebadôveru.

Zásada 6

„Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné.“
V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

Zásada 7

„Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami.“
Vytvárame vhodné podmienky a napomáhame aktivite detí prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód a využívania didaktických prostriedkov. Poskytujeme deťom dostatočný priestor na hru, prostredníctvom hry vedieme deti k sebarealizácii, osvojovaniu potrebných zručností, vedomostí, postupov.

Zásada 8

„V ťažkých časoch pomôžte nám ako prvým. Budúcnosť sveta závisí od nás.“
Zabezpečujeme deťom zákonnými prostriedkami bezpečné prostredie a ochranu.

Zásada 9

„Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať.“
Spolupracujeme so sociálnym úradom – oddelením pre právnu ochranu detí v prípade podozrenia z týrania detí v rodine.

Zásada 10

„Vychovávajte nás s porozumením, slobodne a s láskou. Keď vyrastieme, aj my budeme hlásať slobodu a porozumenie na celom svete.“
Podporujeme rozvoj schopností decentrácie, empatie a kooperácie s druhými, utvárame vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tímovosť a pre dôležitú socioemocionálnu schopnosť vytvárať v živote zdravé medziľudské vzťahy.

 

Naši škôlkári sa snažia dodržiavať tieto pravidlá:

 

 1. Privítame sa a rozlúčime navzájom.
 2. Sme kamaráti, pomáhame si.
 3. Nikoho nebijeme, neubližujeme si.
 4. Neberieme nič, čo nám nepatrí.
 5. Používame tri čarovné slovíčka: prosím, ďakujem, prepáč.
 6. Veci si pekne upratujeme.
 7. Nekričíme, nehovoríme neslušné slová.
 8. Poslúchame a počúvame dospelých.
 9. Neničíme hru druhým deťom.
 10. Je lepšie sa usmievať, ako sa mračiť.

Každé dieťa je tvor osobitý a jedinečný. Každé dieťa sa inak a z iného teší, na iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme sa vcítiť do ich detského sveta a vyvolať v nich radosť a smiech.

 

 

Memorandum dieťaťa

 

Milujem vás, milujte aj vy mňa …

 

Nerozmaznávajte ma.

Viem veľmi dobre, že nemusím dostať všetko, čo si pýtam. Iba Vás skúšam.

Nepoužívajte voči mne silu.

To ma učí, že všetko sa dá dosiahnuť iba silou.

Neprotirečte si.

To ma mätie a núti ma vyhýbať sa.

Nesnažte sa, aby som sa cítil menší než som.

Nerobte za mňa veci, ktoré sám urobím.

Potom sa cítim ako dieťa a môžem vás naďalej zapriahať do svojich služieb.

Nepripustite, aby sa venovalo priveľa pozornosti mojim zlým “zvykom”.

To ma iba povzbudí v nich pokračovať.

Nenapomínajte ma pred ľuďmi.

Budem na to lepšie reagovať, ak mi to poviete potichu v súkromí.

Nesnažte sa diskutovať o mojom správaní ešte počas konfliktu.

Vtedy vás veľmi nepočúvam. Je v poriadku o tom hovoriť, ale nechajte to na neskôr.

Nesnažte sa mi kázať.

Boli by ste prekvapení ako dobre viem, čo je dobré a čo chybné.

Nesnažte sa, aby som cítil, že moje chyby sú hriechy.

Musím sa učiť robiť chyby, bez nejakého pocitu, ze nie som dobrý.

Nechcite, aby som vždy vysvetľovať svoje správanie.

Niekedy naozaj neviem, prečo som to urobil.

Neochraňujte sa pred dôsledkami.

Potrebujem ich pozanať a získať vlastné skúsenosti.

Neodstrkujte ma, keď kladiem otázky.

Ak tak urobíte, zistíte, že som sa prestal vypytovať a že hľadám informácie inde.

Nebojte sa, že so mnou trávite iba málo času.

Ráta sa, ak ho spolu trávime.

Nezabúdajte, že sa mi nemôže dariť bez veľkého pochopenia a povzbudenia.

Niekedy sa zabúda na pochvalu, hoci je poctivo zaslúžená. Na pokarhanie sa však nezabúda tak často.

Zaobchádzajte so mnou ako so svojim priateľom.

Potom aj ja budem vašim priateľom.

Milujem vás, milujte aj vy mňa …