Materská škola VESELÁ ZEBRA Severná 19, 045 01 Moldava nad Bodvou

 

 

 

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE

 

 

PROJEKT  na obdobie 2012/2013 a 2013/2014a 2014/2015

 

 

Koordinačná rada:

 

Koordinátor: Urbanová Anna

Riaditeľka školy: Tothová Eva

Členovia koordinačnej rady: Mgr. Somogyiová Adriana, Görcsösová Ľuboslava, Garčárová Gabriela

Pediater: MUDr. Ivánová Agáta

Zástupca rodičov: Cirbusová Margita

 

 

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU:

 

- ochrana zdravia a zdravý spôsob života, výchova k zodpovednosti za svoj život

- kvalita zdravia detí, učiteliek, rodičov

- zvýšenie pohybovej aktivity detí učiteliek, rodičov

- zlepšenie stravovacích návykov

 

 

ÚLOHY:

 

September:

 • eliminovať stresové situácie u novoprijatých detí
 • rozlúčka s letom- púšťanie šarkanov, športové súťaže
 • farebný deň- vo farbách jesene- hnedá, červená, piesková
 • jesenné upratovanie s rodičmi
 • triedenie a zber odpadu
 • klásť dôraz na aktivitu dieťaťa- hru ako dominujúcu činnosť
 • vytvárať estetické, podnetné a hygienicky nezávadné prostredie
 • poznatky o zdravej výžive spájať s utváraním stravovacích návykov

 

Október:

 • Deň zvierat, výlet za zvieratkami k rodinným domom
 • Svetový deň výživy- 16.10.- pripraviť s deťmi pomazánky a šaláty
 • „Bosorácky deň“, predškoláci pripravia malým deťom Halloween- diskotéku
 • tvorivá dielňa s rodičmi- „Deň svetlonosov“, výroba tekvicových hláv
 • spolupráca s CVČ- krúžky v centre
 • pripraviť pre deti podnetné, bohaté a flexibilné kútiky s maximálnou dostupnosťou hračiek a podnetov, učebných pomôcok, vo všetkých vekových skupinách
 • začať výučbu AJ v spolupráci s Ing. E. Paulinským v predškolských triedach

 

 

November:

 • vystúpenie detí pre starých rodičov, KRESLO PRE BABKU A DEDKA
 • estetickými aktivitami vychovávať deti k stále väčšej tvorivosti, so zaraďovaním citovej a hodnotovej reflexie
 • v spolupráci s rodičmi, rozšíriť počet črepníkových kvetov v triedach a tým skrášliť MŠ
 • zapáliť na triedach sviečky: „Dušičky“
 • sledovanie náučných filmov o prírode s dôrazom na ochranu prírody

 

December:

 • divadelné predstavenie s: „Anjelmi a Mikulášmi“
 • Mikulášske besiedky v ZŠ- Čsa a ZŠ- Severná
 • Mikuláš v MŠ
 • tvorivá dielňa: Pečenie medovníkov
 • VIANOČNÁ BESIEDKA pre rodičov
 • vytvoriť priaznivú socio- emočnú klímu, na základe vzťahov dôvery, empatie a spolupráce medzi všetkými ľuďmi v MŠ- koncoročné posedenie
 • piť bylinkové čaje- prevencia proti prechladnutiu

 

Január:

 • Farebný deň- vo farbách zimy – bielej a modrej
 • zorganizovať stretnutie rodičov a p. učiteliek zo ZŠ, pred zápisom do školy
 • zdôrazňovať význam správnej výživy, umožňovať konzultácie rodičov s vedúcou jedálne
 • starať sa o vtáky v zime
 • v spolupráci s rodičmi zavádzať vitamínový program- Stop sladkostiam

 

Február:

 • osláviť fašiangy- KARNEVAL
 • srdiečkový týždeň- sv. Valentín
 • PLES RODIČOV
 • pravidelným vetraním a utieraním prachu, zabezpečiť bezprašné prostredie
 • realizovať pitný režim
 • aplikovať do praxe jogové cvičenia, zdravotné cviky, dychové a relaxačné cvičenia

 

Marec:

 • Sv. deň vody, hry a pokusy s vodou
 • Farebný deň vo farbách jari- žltá, zelená, oranžová
 • účasť na muzikáli organizovanom ZUŠ
 • pri zápise do MŠ, umožniť rodičom novoprijatých detí prehliadku MŠ- DEŇ

OTVORENÝCH DVERÍ

 • Mesiac KNIHY- vytvoriť knižné kútiky, navštíviť Moldavskú knižnicu
 • zúčastniť sa jarného kola Viacboja všestrannosti
 • správne reagovať v situáciách ohrozujúcich osobnú integritu a zdravie

 

Apríl:

 • Deň vtákov- ekohry v prírode
 • sv. deň zdravia- ukážka Záchrannej služby
 • Deň zeme- „Poďme spolu do prírody“
 • Deň narcisov- vyrobiť a predať narcisy, výťažok poslať do FNsP- odd. dets. Onkológie v Košiciach na triede SNP
 • kontrolu stresu spájať s pohybovými a poznávacími aktivitami v prírode a činnosťami,

v ktorých dominujú zážitky pohody

 • Veľká noc- výroba kraslíc s rodičmi
 • pravidelne a dlhodobo prevádzať otužovanie detí, navštevovať telocvičňu MŠ

 

 

Máj:

 • Deň matiek- triedne posedenia detí s mamičkami a s krátkym kultúrnym programom
 • „Mliečna krajina“- vyrobiť práce z mliečnych krabíc na DEŇ MLIEKA
 • HERBÁR- poznávať a zbierať liečivé rastliny
 • rešpektovať potreby pohybu, starostlivosť o telesné a mentálne zdravie detí a správny

psychomotorický rozvoj

 • zúčastniť sa súťaží vo výtvarnom, literárnom a hudobnom prejave

 

Jún:

 • Farebný deň vo farbách leta- pestrofarebný
 • Deň detí- oslava sviatku, spojená s rozmanitými aktivitami
 • Juniáles- „Deň otcov“, Na divokom západe, guláš- party
 • ŠvP- „indiánsky týždeň“ v Kysaku
 • výlet detí a rodičov do prírody- POD LUPOU- DETI V POHYBE
 • rozlúčka predškolákov- slávnostná akadémia a posledná noc v MŠ

 

 

Počas šk. roka spolupracovať podľa jednotlivo vypracovaných  plánov spolupráce so ZŠ- Čsa,

ZŠ- Severná, CVČ, MsKS, ostatnými MŠ v Moldave n/ Bodvou. Pokračovať v spolupráci s

Eugenom Paulinským vo výučbe AJ.

 

 

 

 

Projekt bol schválený dňa....................... v Moldave n / Bodvou, pedagogickými pracovníkmi

a členmi koordinačnej rady.

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor:                                                                                     Riaditeľka MŠ:

projekt škola podporujúca zdravie